Category: Hồi Ức-Giai Thoại

Bán-cơm-trưa-kiosque-trên-Đại-Lộ-Nguyễn-Huệ-1966 0

Cơm Tấm

Trên “cái” cõi đời nầy… Bất cứ “cái gì” đang còn xảy ra, thì cũng phải có “cái” gốc tích...